Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας


Ανακοινώσεις
 • ΠΑ 4/2015 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
  Τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (προσβολή των άρθρων 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 106 του Συντάγματος) και της συμφωνίας με το άρθρο 1ο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα των ανωτέρω διατάξεων, οι οποίες θεσπίζουν περικοπές των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. συνέχεια
 • ΠΑ 1/2015 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
  Tίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (παράβαση των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 21 παρ. 2 του Συντάγματος) της παράλειψης του νομοθέτη να λάβει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό τη μορφή είτε θεσπίσεως αφορολογήτου ορίου στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ των οικογενειών αυτών είτε προβλέψεως διαδικασίας για την απόδειξη της φοροδοτικής τους ικανότητας, το οποίο (ζήτημα) έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. συνέχεια
 • Ανάθεση σύμβασης συντήρησης των τριών (3) ανελκυστήρων του Σ.τ.Ε.
  Ανάθεση σύμβασης για την ετήσια συντήρηση των τριών (3) ανελκυστήρων του Συμβουλίου της Επικρατείας από 13 Μαρτίου 2015 έως και 12 Μαρτίου 2016 στην εταιρεία Ι. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Γρηγ. Λαμπράκη 90, Ταύρος 177 78, τηλ. 210 3411350) για το συνολικό ποσό της προσφοράς της ποσού 3.099,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. συνέχεια
 • Ανάθεση σύμβασης συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης
  Ανάθεση σύμβασης για τη συντήρηση του Yποσταθμού Mέσης Tάσης του Δικαστικού Μεγάρου του Συμβουλίου της Επικρατείας από 13 Μαρτίου 2015 έως και 12 Μαρτίου 2016 στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με διακριτικό τίτλο EXPRESS ΕΠΕ (οδός Αρχιμ. Παρίση 13, 172 37 Υμηττός, τηλ. 76288000-3) για το συνολικό ποσό της προσφοράς της ποσού 3.510,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. συνέχεια

Πρόσφατες αποφάσεις
 • ΣτΕ 108/2015 εν συμβουλίω (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος
  Απάντηση επί προδικαστικού ερωτήματος με απόφαση εν συμβουλίω - Η σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου και ειδικού προστίμου λόγω αχρεώστητης επιστροφής Φ.Π.Α., δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 4 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας συνέχεια
 • ΣτΕ 519/2015 (Ολομέλεια)
  Συνταγματική η νέα οργάνωση των Α.Ε.Ι., βάσει του Ν. 4009/2011, όπως αυτός ισχύει (Συμβούλια Διοίκησης, Εκλογή Πρυτάνεων κ.λπ.) συνέχεια
 • ΣτΕ 527/2015 (Ολομέλεια)
  Αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 3848/2010 περί του διορισμού αναπληρωτών καθηγητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνέχεια
 • ΣτΕ 177-178/2015 7μ (Β΄τμήμα)
  Απαράδεκτα τα προδικαστικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν σχετικά με τη συμφωνία του άρθρου 79 παρ.5 περ.α΄του Κ.Δ.Δ. (όπως τέθηκε με το άρθρο 20 παρ.1 του ν.3900/2010) με το Σύνταγμα, εφόσον τυχόν αντισυνταγματικότητα της διάταξης δεν ασκεί επιρροή στην έκβαση των εν λόγω δικών. συνέχεια
 • ΣτΕ 86/2015 7μελούς (Β΄τμήμα, πρότυπη δίκη)
  Συνταγματικές οι διατάξεις του ν.3842/2010 σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων για την επιβολή Φ.Α.Π. συνέχεια


         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013