Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας


Ανακοινώσεις
 • Πράξη προσδιορισμού Β' Τμήματος σε προδικαστικό ερώτημα (4881, 4892/2013)
  Πράξη προσδιορισμού Β' Τμήματος σε προδικαστικό ερώτημα (4881, 4892/2013) συνέχεια
 • ΠΑ 22/2014 και ΠΑ23/2014 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
  Με τις από 30/9/2014 Πράξεις της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, έγινε δεκτό το αίτημα της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να εισαχθούν αγωγές τις οποίες έχουν ασκήσει διάδικοι ενώπιον του Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών. Με τις αγωγές αυτές οι ενάγοντες, συνταξιούχοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, ζητούν να υποχρεωθεί το τελευταίο να τους καταβάλει, νομιμοτόκως, το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά κατά τα οποία περιορίστηκαν οι απονεμηθείσες σ’ αυτούς κύρια και επικουρική συντάξεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων τρίτου παρ. 10 (και όχι παρ. 3 όπως εσφαλμένως αναγράφεται στην αγωγή) του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), 44 παρ. 13 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), 2 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), 6 παρ. 2 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β.3 και Β.4 του ν. 4093/2012 (Α΄222). συνέχεια
 • ΠΑ 10/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
  στην οποία τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας των προσβαλλομένων ρυθμίσεων με το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την από 29/8/2014 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, έγινε δεκτό το αίτημα αιτούντων να εισαχθεί η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων περί προσλήψεως προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. συνέχεια
 • Υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στου Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010
  Με την υπ΄ αριθμ. 67/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, διατυπώνεται προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, περί του εάν απαιτείται επί αιτήσεως αναστολής νομιμοποίηση δικηγόρου σε ακυρωτικές διαφορές και εάν η προβλεπόμενη στο άρθρο 52 παρ. 3 του π.δ. 18/1989 προθεσμία είναι ανατρεπτική. (Αρ. Καταθ. ΕΔ220/2014 αιτήσεως αναστολής) συνέχεια

Πρόσφατες αποφάσεις


         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013