Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
  Σύνδεση   -   Όροι χρήσης   -   Πιστοποιητικό 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Συμβούλιο της Επικρατείας
Πρόσφατες αποφάσεις

Ανακοινώσεις
 • Πράξη Προέδρου B’ Τμήματος (1008/2014)
  Πράξη Προέδρου B’ Τμήματος επί υποβολής προδικαστικού ερωτήματος (άρθρο 1 παρ.2 ν. 3900/2010) συνέχεια
 • Πράξη Προέδρου αρ. 1 παρ. 1 Ν. 3900 /2010 (ΠΑ 29/2013)
  Με την από 14/2/2014 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, έγινε δεκτό το αίτημα αιτούσης να εισαχθεί η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων προσφυγή της κατά πράξεως προσδιορισμού φόρου κληρονομίας της Δ.Ο.Υ. Πρεβέζης, με την οποία καταλογίσθηκε σ΄ αυτήν κύριος και πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δηλώσεως, για κληρονομηθέν ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί ρυμοτομουμένων και απαλλοτριωτέων ακινήτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. Α1 του Ν. 3842/2010. συνέχεια
 • Πράξη Προέδρου Α’ Τμήματος (4437/2013)
  Πράξη Προέδρου Α’ Τμήματος επί υποβολής προδικαστικού ερωτήματος (άρθρο 1 παρ.2 ν. 3900/2010) συνέχεια
 • Πράξη Προέδρου Α’ Τμήματος (4128/2013)
  Πράξη Προέδρου Α’ Τμήματος επί υποβολής προδικαστικού ερωτήματος (άρθρο 1 παρ.2 ν. 3900/2010) συνέχεια
 • Πράξη Προέδρου αρ. 1 παρ. 1 Ν. 3900 /2010 (ΠΑ 30/2013)
  Με την από 11/2/2014 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, έγινε δεκτό το αίτημα αιτούντων να εισαχθεί η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή τους (με Α.Κ. 5559/6.3.2013), κατά του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), τέως Ε.Τ.Ε.Α.Μ., στο οποίο είχε συγχωνευθεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο.). Με την αγωγή αυτή οι ενάγοντες, ήδη συνταξιούχοι, διατελέσαντες εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, ζητούν να τους καταβληθεί, νομιμοτόκως, το ποσό της συντάξεως Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013, που τους διεκόπη, από 1.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, υποπαρ. ΙΑ.6 , περ. 4 του Ν. 4093/2012. συνέχεια
 • Προσφώνηση του Προέδρου Σωτηρίου Ρίζου στη Γενική Συνέλευση των Διοικητικών Δικαστών
  Προσφώνηση του Προέδρου Σωτηρίου Ρίζου στη Γενική Συνέλευση των Διοικητικών Δικαστών (8 Φεβρουαρίου 2014) συνέχεια

         

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε
Συμβούλιο της Επικρατείας
... Αποχωρών της πολιτικής, είμαι ευτυχής ότι αφίνω την χώραν προικισμένην με το Συμβούλιον της Επικρατείας."

Ελευθέριος  Βενιζέλος, 1934
 


© Συμβούλιο της Επικρατείας, 2006 - 2013