Συμβούλιο της Επικρατείας   Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικρατείας
 

ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ" ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.2 "ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" (ΕπΚτΠ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΚΟΙΝOΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
main
Αρχείο πρόσφατων αποφάσεων
1 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5166/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (1/2/2016)
2 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5165/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (1/2/2016)
3 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5164/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (1/2/2016)
4 Πράξη μετά από προδικαστικό ερώτημα της υπ’ αριθμ΄ 5/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (28/1/2016)
5 ΣτΕ 217 και 218/2016 (Ολομέλεια) (20/1/2016)
6 ΣτΕ 3715-6/2015 (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικών ερωτημάτων (αποφάσεις 850-1/2015 Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς) (11/1/2016)
7 ΣτΕ 4203/2015 (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος (απόφαση 17021/2014 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) (11/1/2016)
8 ΣτΕ 4446/2015 (Ολομέλεια) – Αντικειμενικές αξίες ακινήτων (15/12/2015)
9 Προδικαστικό ερώτημα μετα την 79/2015 απόφαση του Δ.Πρωτ. Χαλκίδας (8/10/2015)
10 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 78/2015 απόφαση του Δ.Πρωτ. Χαλκίδας (8/10/2015)
 1 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5166/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
1/2/2016
Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5166/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
---------------

Αριθ. καταθέσεως: 12/2016 Βοηθ. Εισηγητές: Παπαϊωάννου Αντωνία,
Πυργάκης Δημήτριος,
Σκανδάλη ΜαρίναΟ Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει : α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών του από 2/4/2014 ενδίκου βοηθήματος, το οποίο επιγράφεται ως προσφυγή ουσίας, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 284/2014 απόφασης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και β) της εκδοθείσης επ’ αυτού υπ’ αριθμ. 5166/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώνεται προδικαστικό ερώτημα κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010.
Εισάγει την πιο πάνω αίτηση, που υπάγεται στην αρμοδιότητα Τμήματος, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2, εδ. α΄, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 και το άρθρο 8 παρ. 4 και 5 του ν. 4205/2013.
Ορίζει δικάσιμο την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Ηλία Μάζο.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως αυτής στους : Α) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και Β) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, με τη παράκληση να διαβιβάσουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσης, με σύντμηση της προθεσμίας του άρθρου 21 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989, στον Εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, ιδίως επί του ζητήματος εάν είναι σύμφωνες με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012, της παρ. 3 του άρθρου 166 του Ν. 4099/2012, του άρθρου δεύτερου του Ν. 4126/2013, της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν. 4172/2013 Γ) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής και του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 5166/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 1/2/2016

Ο Πρόεδρος Η ΓραμματέαςΝικόλαος Καρ. Σακελλαρίου Μαριάνθη Παπασαράντη


Κοινοποίηση :
1) κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείου Αθηνών


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5166/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
[Αφορά υπόθεση της Α.Ε. "WIND-ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών]

« ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το προδικαστικό ερώτημα εάν είναι σύμφωνες με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί (ΣτΕ 3515/2013 Ολομ κ.α.) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012), της παρ. 3 του άρθρου 166 του Ν. 4099/2012, (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012), του άρθρου δεύτερου του ν. 4126/2013, (ΦΕΚ Α 49/28.2.2013) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103/29.4.2013) και της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013, με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των προαναφερόμενων μελών της ΑΔΑΕ για 22 μήνες μετά τη λήξη αυτής στις 2-4-2012, (βάσει της διάταξης 113 του ν. 4055/2012, με τη διάταξη 110 παρ. 12 του οποίου είχε ήδη δοθεί εξάμηνη παράταση αυτής) και έως την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΠΗ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ-ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 17 Νοεμβρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ »

Αρχή
 2 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5165/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
1/2/2016
Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5165/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
---------------

Αριθ. καταθέσεως: 10/2016 Βοηθ. Εισηγητές: Παπαϊωάννου Αντωνία, Πυργάκης Δημήτριος, Σκανδάλη ΜαρίναΟ Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών του από 7/2/2014 ενδίκου βοηθήματος, το οποίο επιγράφεται ως προσφυγή ουσίας, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.", κατά της υπ’ αριθμ. 238/4.10.2013 αποφάσεως της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), και β) της εκδοθείσης επ’ αυτού υπ’ αριθμ. 5165/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώνεται προδικαστικό ερώτημα κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010.
Εισάγει την πιο πάνω αίτηση, που υπάγεται στην αρμοδιότητα Τμήματος, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω της σπουδαιότητάς της σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ 2, εδ. α΄, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 και το άρθρο 8 παρ. 4 και 5 του ν. 4205/2013.
Ορίζει δικάσιμο την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Ηλία Μάζο.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως στους: 1) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και 2) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, με την παράκληση να διαβιβάσουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσης, με σύντμηση της προθεσμίας του άρθρου 21 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989, στον Εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, ιδίως επί του ζητήματος εάν είναι σύμφωνες με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012, της παρ. 3 του άρθρου 166 του Ν. 4099/2012, του άρθρου δεύτερου του Ν. 4126/2013, της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν. 4172/2013 και 3) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.".
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής και του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 5165/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 1/2/2016

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Νικόλαος Καρ. Σακελλαρίου Μαριάνθη ΠαπασαράντηΚοινοποίηση:
1) κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείου ΑθηνώνΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3900/2010
----------------------

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5165/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
[Αφορά υπόθεση της Α.Ε. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" κατά της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών]

« ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το προδικαστικό ερώτημα εάν είναι σύμφωνες με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί (ΣτΕ 3515/2013 Ολομ κ.α.) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012), της παρ. 3 του άρθρου 166 του Ν. 4099/2012, (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012), του άρθρου δεύτερου του ν. 4126/2013, (ΦΕΚ Α 49/28.2.2013) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103/29.4.2013) και της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013, με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των προαναφερόμενων μελών της ΑΔΑΕ για 18 μήνες μετά τη λήξη αυτής στις 2-4-2012, (βάσει της διάταξης 113 του ν. 4055/2012, με τη διάταξη 110 παρ. 12 του οποίου είχε ήδη δοθεί εξάμηνη παράταση αυτής) και έως την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΠΗ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ-ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 17 Νοεμβρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ»


Αρχή
 3 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5164/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
1/2/2016
Προδικαστικό ερώτημα μετά την 5164/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
---------------

Αριθ. καταθέσεως: 11/2016 Βοηθ. Εισηγητές: Παπαϊωάννου Αντωνία,
Πυργάκης Δημήτριος,
Σκανδάλη ΜαρίναΟ Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας


Ενόψει : α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών του από 7/2/2014 ενδίκου βοηθήματος, το οποίο επιγράφεται ως προσφυγή ουσίας, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 237/4.10.2013 απόφασης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και β) της εκδοθείσης επ’ αυτού υπ’ αριθμ. 5164/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώνεται προδικαστικό ερώτημα κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010.
Εισάγει την πιο πάνω αίτηση, που υπάγεται στην αρμοδιότητα Τμήματος, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2, εδ. α΄, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 και το άρθρο 8 παρ. 4 και 5 του ν. 4205/2013.
Ορίζει δικάσιμο την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Ηλία Μάζο.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως αυτής στους : Α) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και Β) ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, με τη παράκληση να διαβιβάσουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσης, με σύντμηση της προθεσμίας του άρθρου 21 παρ. 1 του Π.Δ. 18/1989, στον Εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, ιδίως επί του ζητήματος εάν είναι σύμφωνες με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012, της παρ. 3 του άρθρου 166 του Ν. 4099/2012, του άρθρου δεύτερου του Ν. 4126/2013, της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν. 4172/2013 και Γ) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής και του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 5164/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 1/2/2016

Ο Πρόεδρος Η ΓραμματέαςΝικόλαος Καρ. Σακελλαρίου Μαριάνθη Παπασαράντη


Κοινοποίηση :
1) κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείου Αθηνών


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5164/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
[Αφορά υπόθεση της Α.Ε. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" κατά της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών]

« ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το προδικαστικό ερώτημα εάν είναι σύμφωνες με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί (ΣτΕ 3515/2013 Ολομ κ.α.) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012), της παρ. 3 του άρθρου 166 του Ν. 4099/2012, (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012), του άρθρου δεύτερου του ν. 4126/2013, (ΦΕΚ Α 49/28.2.2013) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103/29.4.2013) και της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013, με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των προαναφερόμενων μελών της ΑΔΑΕ για 18 μήνες μετά τη λήξη αυτής στις 2-4-2012, (βάσει της διάταξης 113 του ν. 4055/2012, με τη διάταξη 110 παρ. 12 του οποίου είχε ήδη δοθεί εξάμηνη παράταση αυτής) και έως την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΠΗ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ-ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 17 Νοεμβρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ»


Αρχή
 4 Πράξη μετά από προδικαστικό ερώτημα της υπ’ αριθμ΄ 5/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
28/1/2016
Πράξη μετά από προδικαστικό ερώτημα της υπ’ αριθμ΄ 5/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Β'
---------------
Αριθ. καταθέσεως: 183/2016 Βοηθός Εισηγητής: Γ. Σκιαδά

Η Πρόεδρος του Β' Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της προσφυγής του ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ κατά του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και β) της εκδοθείσης επί της προσφυγής αυτής υπ΄ αριθμ. 5/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώθηκαν κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, τα εξής προδικαστικά ερωτήματα: «Α) Εάν μπορεί να υπαχθεί στην παρ. 3, εδ. α΄ του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη σ’ αυτήν του εδαφίου β΄ με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010, και να λογισθεί ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, το ποσό … εμβασμάτων που απεστάλησαν … στο εξωτερικό, η δε διάταξη του εδ. β΄, της ίδιας παραγράφου, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με τον ν. 3888/2010, εάν είναι διαδικαστική διάταξη, που μεταφέρει απλώς στον φορολογούμενο το βάρος απόδειξης της πηγής προέλευσης του ποσού του εμβάσματος και της φορολόγησής του ή της νόμιμης απαλλαγής του από τον φόρο, και, ως τέτοια, εάν μπορεί να καταλάβει και τα εμβάσματα τα προγενέστερα της έναρξης ισχύος της και εν προκειμένω … εμβάσματα που απεστάλησαν στο εξωτερικό στις 20.4.2010 και 29.4.2010, χωρίς, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Β) Εάν, αντιθέτως, η ως άνω διάταξη του εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010, είναι ουσιαστική διάταξη και εάν μπορούν να φορολογηθούν αυτοτελώς με βάση τη διάταξη αυτή, ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, … εμβάσματα που απεστάλησαν στο εξωτερικό, θεωρούμενα ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, εφαρμοζόμενη δε ειδικότερα η διάταξη αυτή και για … εμβάσματα της 20.4.2010 και 29.4.2010, εάν αντίκειται, κατά το μέρος αυτό, στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Γ) Στην περίπτωση που τα εμβάσματα υπόκεινται σε φορολόγηση ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, ποίος πρέπει να θεωρηθεί ως κρίσιμος χρόνος για την φορολόγησή τους, αυτός της αποστολής του εμβάσματος ή ο χρόνος σχηματισμού της τραπεζικής κατάθεσης, από την οποία προήλθε το έμβασμα και Δ) Στην περίπτωση που η πρόσοδος από εμβάσματα υπόκειται σε φορολόγηση, ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εάν, προκειμένου να κριθεί αν καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από τα δηλωθέντα εισοδήματα των κρινόμενων οικονομικών ετών (φορολογούμενα και απαλλασσόμενα), πρέπει να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το δηλωθέν κεφάλαιο, ή να αφαιρεθούν από το κεφάλαιο αυτό οι … τεκμαρτές δαπάνες των άρθρων 16 και 17…»
Εισάγει την πιο πάνω προσφυγή στην Επταμελή σύνθεση του Τμήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" λόγω σπουδαιότητας.
Ορίζει δικάσιμο την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Πάρεδρο Ιωάννη Δημητρακόπουλο.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της παρούσας πράξεως: 1) στον ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με την παράκληση να διαβιβάσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο στον εισηγητή απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και 2) στην δικηγόρο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΤΣΑΛΑ, ως πληρεξούσιο και αντίκλητο του ως άνω προσφεύγοντος.
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθενται τα ίδια ζήτηματα.

Αθήνα, 26/1/2016

Η Πρόεδρος O Γραμματέας
Ε. Σάρπ Ι. Μητροτάσιος

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Αθήνα, 26/1/2016
Η Γραμματέας
Α. Ζυγουρίτσα
Κοινοποίηση:
1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Αρχή
 5 ΣτΕ 217 και 218/2016 (Ολομέλεια)
20/1/2016
Υποθέσεις μεταλλείων Χαλκιδικής

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 217/2016 και 218 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ακυρώσεως της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής (και λοιπών σωματείων εργαζομένων) κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1. Με την απόφαση 217 /2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, με την απόφαση του Δικαστηρίου έγιναν δεκτά, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας με την από 1.9.2015 πράξη του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω σπουδαιότητος, ζητείται η ακύρωση (α) της απόφασης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ανεκλήθησαν: (i) η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012, που υπογράφει, με εντολή Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της αιτούσης, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», στον Δήμο Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, (ii) η απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 της ίδιας Αρχής, περί της εγκρίσεως της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδος» του ανωτέρω έργου, εκτός από το τμήμα αυτής που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης των παλαιών τελμάτων, καθώς και στη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μικτών θειούχων – μεταλλευμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, και (iii) οι αποφάσεις της ιδίας Αρχής Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 4005/665/12.4.2013 ("Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ανωτέρω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»"), Δ8-Α/Φ.7.49.13/23577πε/ 4349πε/16.1.2014 ("Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου Προπαρασκευής του [ως άνω] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»"), Δ8-Α/Φ.7.49.13/13285/3315/ 17.9.2014 ("Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του [ιδίου] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»") και Δ8-Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.2013 ("Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» του [προμνησθέντος] υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας»"), «καθώς», κατά τα επί λέξει αναφερόμενα στην ανωτέρω πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, «και κάθε άλλη έγκριση ή άδεια, η οποία ερείδεται επί των ανακαλούμενων αποφάσεων». Ζητείται, επίσης, η ακύρωση (β) του εγγράφου 12237/20.8.2015 της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την αιτούσα εταιρεία, με το οποίο διατάσσεται η άμεση διακοπή όλων των εργασιών που αναφέρονται και προβλέπονται στις μελέτες, οι εγκριτικές αποφάσεις των οποίων ανακαλούνται, κατά τα προεκτεθέντα, εν όλω ή εν μέρει με την πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναφερομένη ή προβλεπομένη σε εγκριτική πράξη ή άδεια ερειδομένη επί των ανακαλουμένων με την πρώτη προσβαλλομένη απόφαση πράξεων, (γ) της πράξης ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180129/2486/24.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, με την οποία, και προκειμένου να προβεί η εν λόγω Υπηρεσία στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητός της για τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από την αιτούσα για την εφαρμογή της πρώτης προσβαλλομένης, «διευκρινίζεται» το περιεχόμενο της ένδικης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως και ορίζεται ειδικότερα ότι «από τον συνδυασμό των παραγράφων 2 και 3 του αποφασιστικού της εν λόγω απόφασης, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες απόθεσης των τελικών αποβλήτων εμπλουτισμού του τέλματος Ολυμπιάδας – οι οποίες εξαιρούνται της ανάκλησης – είναι επιτρεπτό να συνεχίζονται στο τμήμα της Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και λοιπών εγκρίσεων», καλείται δε περαιτέρω η Υπηρεσία «για τις ενέργειές [της] προς έλεγχο της εφαρμογής της [πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως], με επί τόπου μετάβαση στελεχών της», (δ) του εγγράφου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180203/2491/25.8.2015 του ιδίου Υπουργού με το οποίο αφ’ ενός καλείται η αιτούσα εταιρεία να εφαρμόσει τα οριζόμενα στην πρώτη προσβαλλομένη ανακλητική απόφαση καθώς και τα εκδοθέντα σε εφαρμογή αυτής έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων και επισημαίνεται ότι «οι απορρέουσες από τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την [κυρωθείσα με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004] σύμβαση, υποχρεώσεις [της αιτούσης], ως προς τα υπόλοιπα έργα και κάθε εργασία που δεν επηρεάζεται από την [ένδικη ανακλητική] απόφαση του Υπουργού, εξακολουθούν να υφίστανται στο ακέραιο». Με το ως άνω προσβαλλόμενο από 25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού δηλώνεται αφ’ ετέρου ότι το Ελληνικό Δημόσιο «εμμένει ιδίως στις εκ της [ως άνω] Συμβάσεως και του Μεταλλευτικού Κώδικα αξιώσεις του για την εκμετάλλευση και κάθετη αξιοποίηση των μεταλλείων, με την πιστή εφαρμογή κάθε τεθέντος προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όρου των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων καθώς και στην απαίτηση της Πολιτείας για τη συμμόρφωση και τήρηση από την [αιτούσα εταιρεία] των υποχρεώσεών της για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των μεταλλείων και των εν γένει μεταλλευτικών και άλλων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την μεταλλευτική νομοθεσία και την αντίστοιχη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις ή άδειες».
8. Επειδή, μετά ταύτα εκδόθηκαν οι αναφερόμενες στην δεύτερη σκέψη τέσσερις προσβαλλόμενες πράξεις, από τις οποίες έχει εκτελεστό χαρακτήρα η πρώτη, ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλόμενη απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Η πράξη αυτή, με την οποία, κατ’ επίκληση των άρθρων 4 και 101 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ανακαλούνται οι προμνησθείσες Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 2809/349/10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες, ανωτέρω σκέψη 2), παραδεκτώς από απόψεως δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος, κατά τα εκτιθέμενα στην σκέψη 4, αλλά και με έννομο συμφέρον και παραδεκτώς κατά τα λοιπά προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντιθέτως, απαραδέκτως στρέφεται η αιτούσα εταιρεία με την κρινόμενη αίτηση κατά του υπ’ αριθμ. 12237/20.8.2015 δεύτερου προσβαλλόμενου εγγράφου της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προς την αιτούσα εταιρεία, το οποίο, ως πράξη εκτελέσεως της πρώτης προσβαλλομένης ανακλητικής υπουργικής απόφασης, στερείται εκτελεστού χαρακτήρος. Απαραδέκτως πλήττεται εξ άλλου και το επίσης στερούμενο εκτελεστού χαρακτήρος τέταρτο προσβαλλόμενο ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180203/2491/25.8.2015 έγγραφο του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο εκφράζονται οι απόψεις της Διοίκησης εν σχέσει με τις υποχρεώσεις της αιτούσης και τις αξιώσεις του Δημοσίου στη συνέχεια της επίδικης ανάκλησης.
9. Επειδή, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της παραδεκτώς προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως, με αυτοτελή δικόγραφα, ο Δήμος Αριστοτέλη στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η επίμαχη μεταλλευτική δραστηριότητα, και ο όμορος αυτού Δήμος Βόλβης, οι οποίοι επικαλούνται τον κίνδυνο υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής (βλ. ΣτΕ 3191/2015 7μ.). Παρεμβαίνουν επίσης με το από 9.9.2015 κοινό δικόγραφο ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μ. Π… και άλλοι οκτώ σύλλογοι και σωματεία. Από τους εν λόγω παρεμβαίνοντες, οι Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μ. Π…, Πολιτιστικός Σύλλογος Μ. Π…, Σύλλογος Γυναικών Μ. Π… και Σύλλογος Επαγγελματιών … δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο της παρεμβάσεως με έναν από τους προβλεπομένους στο νόμο (άρθρο 27 κωδ. π.δ/τος 18/1989, Α΄ 8) τρόπους. Συνεπώς, η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως προς αυτούς. Είναι δε η ασκηθείσα παρέμβαση απορριπτέα ως απαράδεκτη και κατά το μέρος που ασκείται από τους Αλιευτικό Σύλλογο Δ. Α… Πολιτιστικό Σύλλογο Ι…, Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. …, οι οποίοι δεν προσκόμισαν στο Δικαστήριο αντίγραφα των καταστατικών τους προκειμένου να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί τους ότι το έννομο συμφέρον τους για την άσκηση της παρεμβάσεως θεμελιώνεται στους καταστατικούς σκοπούς τους (πρβλ. ΣτΕ 3568/2015). Αντιθέτως, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν ο Σύλλογος Φ. Π…, ο οποίος έχει ως καταστατικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ο Σύλλογος Γυναικών Ι… που επιδιώκει κατά το καταστατικό του τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των πολιτών, παραδεκτώς δε ομοδικούν οι εν λόγω παρεμβαίνοντες, ισχυριζόμενοι ότι η επίμαχη επένδυση θα επιφέρει σημαντικές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον και θα πλήξει την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής (βλ. ΣτΕ 3116/2015 7μ.).
12. Επειδή, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην σκέψη 10, με την μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/19.8.2015 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την τρίτη προσβαλλομένη, ανεκλήθησαν οι προμνησθείσες Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/ 10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας αντιστοίχως (καθώς και οι λοιπές αναφερόμενες στην εν λόγω ανακλητική απόφαση εγκριτικές πράξεις και άδειες) αφ’ ενός διότι η αιτούσα εταιρεία δεν υπέβαλε στην αρμόδια Υπηρεσία προς έγκριση, εντός της ταχθείσης προθεσμίας των τριών ετών, την τεχνική μελέτη της μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου, κατά τα προβλεπόμενα στους όρους Β.6.2 και Γ.3 της ανωτέρω Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών) και Β.9.2 και Γ.3 της ως άνω Δ8-Α/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεως (έγκριση της τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας), εφ’ όσον η υποβληθείσα με την με αρ. πρωτ. 23506/22.12.2014 αίτηση, μελέτη (Προσάρτημα με αριθμούς 5 και 6, αντιστοίχως) επεστράφη στην αιτούσα με την πράξη ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ. 175135/1047/ 28.4.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εχώρησε η επίδικη ανάκληση αφ’ ετέρου για τον λόγο ότι η αιτούσα, κατά παράβαση των όρων Β.6.α και Β.9.α, αντιστοίχως, των ανωτέρω δύο εγκριτικών αποφάσεων, δεν διενήργησε δοκιμές σε ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα, η προσφορότητα και τα αποτελέσματα της επιλεγείσης με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (βλ. σκέψη 5) πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης.
14. Επειδή, το πρώτο σκέλος της αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως (περί της μη υποβολής, εκ μέρους της αιτούσης, της τεχνικής μελέτης της μεταλλουργικής μονάδας, ως προσαρτήματος των προμνησθεισών εγκριτικών αποφάσεων των μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας) δεν είναι νόμιμο, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, εφ’ όσον με την απόφαση 3191/2015 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε, εν συνεχεία, ως αορίστως και πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά τα προαναφερθέντα (σκέψη 11), η υπουργική απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ. 175135/1047/28.4.2015, με την οποία είχε επιστραφεί στην αιτούσα η υποβληθείσα στις 22.12.2014 μελέτη προσαρτήματος, η δε ακύρωση ανατρέχει στον χρόνο εκδόσεως της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (πρβλ. ΣτΕ 5452/2012). Ούτε ευρίσκει, εξ άλλου, η προσβαλλόμενη πράξη νόμιμο έρεισμα στο έτερο αιτιολογικό σκέλος της, περί της μη διενεργείας δοκιμών «επί τόπου του έργου» για να διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα της επιλεγείσης μεθόδου μεταλλουργίας. Και τούτο διότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, με την ως άνω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση έγιναν, εν σχέσει με τις επίμαχες δοκιμές, δεκτά και τα εξής: «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …». Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στην προαναφερομένη 3191/2015 απόφασή του, εκδοθείσα επί αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη αιτούσης εταιρείας κατά πράξεως του αυτού Υπουργού (πρβλ. ΣτΕ 2189/1982, 2568/1981), παράγει δεδικασμένο, που δεσμεύει το Δικαστήριο και κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως, στην οποία επίσης τίθενται τα κριθέντα με την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση διοικητικής φύσεως ζητήματα (πρβλ. ΣτΕ 2167/2008, 300/2002, Ολομ. 2939/2000), α) της εννοίας του κρίσιμου όρου της εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», με τον οποίο [όρο] προβλέπεται «να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου», και των συναφών υποχρεώσεων της αιτούσης, ως φορέως εκμετάλλευσης του ανωτέρω έργου, ειδικώς ως προς την εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών «επί τόπου του έργου», και β) του ανεπιτρέπτου της απορρίψεως δοκιμών για μόνο το λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. Δεν μπορεί εξ άλλου να θεωρηθεί η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ως πλεοναστική – και, ως εκ τούτου, μη δεσμευτική, κατά την έννοια του άρθρου 50 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989 - διότι δεν εκφέρεται ως εκ περισσού (πρβλ. ΣτΕ 880/1995, 2649/1976), αλλά προσδιορίζει το περιεχόμενο των μετά την ακύρωση και σε συμμόρφωση προς την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση ενεργειών της Αρχής, η οποία, επιλαμβανομένη της υποθέσεως προς νέα νόμιμη κρίση, δεν δύναται, εν όψει των γενομένων δεκτών από το Δικαστήριο, να απορρίψει την υποβληθείσα από την αιτούσα κοινή μελέτη προσαρτήματος («Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου», ως προσάρτημα 5 και 6 των αποφάσεων περί εγκρίσεως των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, αντιστοίχως) για μόνο το λόγο ότι στηρίζεται σε πορίσματα δοκιμών, οι οποίες δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου. Εν προκειμένω, όμως, η Διοίκηση, υπολαμβάνουσα ότι, κατά την έννοια των κρίσιμων όρων των εγκριτικών πράξεων των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας, επιβάλλεται η απόρριψη των δοκιμών που πραγματοποίησε ο φορέας εκμετάλλευσης, για μόνο το λόγο ότι δεν διενεργήθηκαν «επί τόπου» του έργου, προέβη, με το επίμαχο δεύτερο αιτιολογικό σκέλος της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, στην ανάκληση των ως άνω εγκριτικών πράξεων Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/ 349/ 10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/ 5159ΠΕ/10.2.2012 (καθώς και των λοιπών αναφερομένων στην προσβαλλόμενη πράξη, εγκριτικών πράξεων και αδειών), για μόνο το λόγο ότι η αιτούσα, θεωρώντας ότι υπείχε την υποχρέωση να πραγματοποιήσει ημιβιομηχανικές δοκιμές σε επιτόπια μεταλλεύματα (και όχι σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα επί τόπου του έργου), δεν διενήργησε εντός των προβλεπομένων προθεσμιών επιτόπιες ημιβιομηχανικές δοκιμές. Είναι, συνεπώς, βάσιμος και ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως περί παραβιάσεως του δεδικασμένου που απορρέει από την απόφαση 3191/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας Γ. Τσιμέκας και Κων. Κουσούλης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η επίμαχη κρίση που περιέχεται στην ανωτέρω 3191/2015 ακυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία «μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική μονάδα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου … είτε έχουν αποδεδειγμένως παρόμοια ορυκτολογική και χημική σύσταση με τα τοπικά …», δεν παράγει δεδικασμένο που δεσμεύει το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως. Τούτο δε, διότι, η κρίση αυτή δεν συνιστά κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο αποτελεί αναγκαίο έρεισμα του διατακτικού της ανωτέρω ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως, καθόσον, όπως προκύπτει από την εν λόγω απόφαση (σκ. 16), με την κρίση αυτή απορρίφθηκαν πλεοναστικώς, ως αβάσιμοι, ισχυρισμοί του Δημοσίου - ότι ούτε επί τόπου δοκιμές έγιναν ούτε επί τόπου δείγματα παρήχθησαν - οι οποίοι είχαν προηγουμένως απορριφθεί ως απαράδεκτοι λόγω προβολής τους με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα. Επομένως, κατά τη γνώμη αυτή, δεν συντρέχει δεδικασμένο ως προς την ανωτέρω κρίση και είναι απορριπτέος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως.
15. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/ 1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/ 180129/2486/24.8.2015 της ιδίας Αρχής. Πρέπει δε αντιστοίχως να απορριφθούν και οι ασκηθείσες παραδεκτώς παρεμβάσεις (βλ. σκέψη 9)».

2. Με την απόφαση 218/2016 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακυρώσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και λοιπών κατά της αποφάσεως ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/ 19.8.2015 του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ακύρωση της πράξεως αυτής με την απόφαση 217/2016 της Ολομελείας του Δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»

Στοιχεία σχετικά με την πορεία των υποθέσεων ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας:

α.
της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και
β. του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Χαλκιδικής κ.λπ.
ΚΑΤΑ

του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1) Προσδιορισμός: 1/9/215 – Προεδρεύων: Νικόλαος Σακελλαρίου
Εισηγητής: ο Σύμβουλος της Επικρατείας
κ. Ηλίας Μάζος
Βοηθ. Εισηγ.: οι κ.κ. Β. Γκέρτσος, Δ. Πυργάκης,
Χ. Νέγρης και Ν. Νικολάκης
Δικάσιμος: 2/10/2015
2) Συζήτησις ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση: δύο (2) αιτήσεις αναστολής: 15/9/2015
Διάσκεψις: 28/9/2015
3) Συζήτησις αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου: 2/10/2015
και Δημοσίευσις: (2/10/2015) των αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με μείζονα σύνθεση: 299 και 300/2015 επί των αιτήσεων αναστολής
4) Διασκέψεις Ολομελείας επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως: 16/10/2015, 21/10/2015 και 20/1/2016
5) Δημοσίευσις των αποφάσεων της Ολομελείας 217/2016 και 218/2016. επί των ως άνω αιτήσεων ακυρώσεως: 20/1/2016
Αρχή
 6 ΣτΕ 3715-6/2015 (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικών ερωτημάτων (αποφάσεις 850-1/2015 Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς)
11/1/2016
Τα αποσταλέντα κατ’αρθ.1 παρ.2 ν.3900/2010 προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 83 ΚΕΔΕ, κρίνονται αλυσιτελή και οι υποθέσεις αναπέμπονται στο αρμόδιο δικαστήριο για περαιτέρω εκδίκαση.


Αρχή
 7 ΣτΕ 4203/2015 (Β΄Τμήμα) επί προδικαστικού ερωτήματος (απόφαση 17021/2014 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών)
11/1/2016
Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής (αρθ.155 παρ. 4 ν. 3566/2007) έχει χαρακτήρα αποζημίωσης και όχι εισοδήματος. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή της κατ’αρθ. 29 του ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης.

Η κατά το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 «… ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσεως στο άνω ορισμένου ορίου ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, των φυσικών προσώπων, που προκύπτει κατά τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2010 έως και 2014, το δε ύψος της υπολογίζεται επί ολοκλήρου του ποσού του εν λόγω εισοδήματος, ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι φορολογητέο κατά τη νομοθεσία περί φορολογίας του εισοδήματος (ΣτΕ 2563-6/2015 Ολομ.). Η διάταξη, όμως, αυτή αναφέρεται αποκλειστικώς σε «εισόδημα» κατά την έννοια του κυρωθέντος με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν καταλαμβάνει, ως εκ τούτου, το επίδικο, αποζημιωτικού, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 4, χαρακτήρα, επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, εν όψει, άλλωστε, και της ρητής, με την […] ειδικότερη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 38α του ν. 3712/2008, απαλλαγής του από οποιαδήποτε υπέρ του Δημοσίου εισφορά (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν.3712/2008 αλλά και της μεταγενέστερης διατάξεως του άρθρου 14 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4172/2013, Α΄ 167, βάσει της οποίας, σε «συμμόρφωση» με την προαναφερθείσα 1840/2013 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το επίδικο επίδομα ρητώς εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία). Επομένως, το ως άνω επίδομα δεν συνιστά εισόδημα, επί του οποίου είναι νόμιμη η επιβολή της κατ’ άρθρο 29 του ν.3986/2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης…». (μειοψ.)
Αρχή
 8 ΣτΕ 4446/2015 (Ολομέλεια) – Αντικειμενικές αξίες ακινήτων
15/12/2015
Ακυρώνεται η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας και ορίζεται χρόνος έναρξης της ουσιαστικής ισχύος της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση η 21η Μαΐου 2015.

Αριθμός 4446/2015
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Οκτωβρίου 2015, με την εξής σύνθεση: ……………………………………
Για να δικάσει την από 6 Μαρτίου 2014 αίτηση:
των: ……………………………………………
κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη ……………………………………, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.
Η υπόθεση εισήχθη εκ νέου στην Ολομέλεια μετά την 4003/2014 αναβλητική απόφασή της και κατόπιν της από 26 Ιουνίου 2015 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. β΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 και β) το 1025803 ΕΞ 2014/10.2.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της παραπεμπτικής αποφάσεως, η οποία επέχει θέση εισηγήσεως, από τον εισηγητή, Σύμβουλο ……………………………….
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων που παρέστησαν, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο
1. Επειδή, ζητείται η ακύρωση α) της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση περί αναπροσαρμογής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982· β) του 1025803/10.2.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση σχετικής αίτησης των ήδη αιτούντων και άλλων φορολογουμένων.
2. Επειδή, μετά την έκδοση της 4003/2014 εν μέρει οριστικής και εν μέρει προδικαστικής απόφασης της Ολομέλειας, η αίτηση εισήχθη ενώπιον της Ολομέλειας με την 1055/2014/26.6.2015 πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου.
3. Επειδή, λόγω κωλύματος του ήδη Αντιπροέδρου …………………, τακτικού μέλους της σύνθεσης που εκδίκασε την υπόθεση, έλαβε μέρος στη διάσκεψη, ως τακτικό μέλος, ο Σύμβουλος ………………………, αναπληρωματικό μέχρι τότε μέλος της σύνθεσης (άρθρο 26 παρ. 2 ν. 3719/2008 (Α΄ 241), με το οποίο προστέθηκαν τέσσερα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)· 164/2014 πρακτικό διάσκεψης Ολομέλειας).
4. Επειδή, με την άνω απόφαση κρίθηκε ότι για την αίτηση είχε καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, ότι αυτή ήταν απορριπτέα ως απαράδεκτη ως προς τους μη νομιμοποιηθέντες αιτούντες ………………… και ότι οι λοιποί αιτούντες ασκούν την αίτηση με έννομο συμφέρον και ομοδικούν.
5. Επειδή, περαιτέρω, με την ίδια απόφαση κρίθηκαν τα ακόλουθα: κατά το άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 είναι δυνατόν να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά παράλειψης της διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια ή κατά ρητής άρνησης αυτής να προβεί στην ενέργεια αυτή, εφ’ όσον ο νόμος ή υπερκείμενος του νόμου κανόνας δικαίου της επιβάλλει την υποχρέωση να ρυθμίσει συγκεκριμένο ζήτημα με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης. Τέτοια παράλειψη ή άρνηση δεν στοιχειοθετείται, κατ’ αρχήν, όταν ο νόμος παρέχει την εξουσία στη διοικητική αρχή να ρυθμίζει ζήτημα με κανονιστική πράξη· τούτο, διότι η εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή μη κανονιστικής πράξης και για το χρόνο έκδοσής της ανήκει στην ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή κρίση της διοικητικής αρχής. Κατ’ εξαίρεση, στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας είτε όταν η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να εκδώσει κανονιστική πράξη, εφ’ όσον συντρέχουν ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις ή εφ’ όσον τίθεται ορισμένη προθεσμία, είτε όταν η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε κανονιστική ρύθμιση προκύπτει ευθέως από το Σύνταγμα. Στις περιπτώσεις αυτές, η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση καθίσταται δέσμια, η παράλειψη δε της Διοίκησης να ασκήσει την κανονιστική αρμοδιότητά της δεν είναι νόμιμη (Σ.τ.Ε. 1849/2009 Ολομ., 3749/2013 Ολομ.).
6. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984 (Α΄ 127) και 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43 και διορθ. σφαλμ. Α΄ 51) και η παράγραφος 2 με τα άρθρα 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και 14 παρ. 11 του ν. 1882/1990, ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα που καταρτίζονται με βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής, ή πόλεις και για όλα τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία τούτων…». Κατά την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 1473/1984: «Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, ο φορολογούμενος αναγράφει στην οικεία φορολογική δήλωση την κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενη αξία τους, με βάση την οποία βεβαιώνεται ο φόρος που αναλογεί. Αν ο υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από την αγοραία έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσής του, να ζητήσει με προσφυγή τον προσδιορισμό της αξίας, από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Αν ασκηθεί προσφυγή, ο Οικονομικός Έφορος διενεργεί έλεγχο για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου και συντάσσει σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιεί στο φορολογούμενο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, στην οποία περιλαμβάνεται και αίτημα προς το Διοικητικό Δικαστήριο για προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Εφόσον το Διοικητικό Δικαστήριο προσδιορίσει αξία του ακινήτου μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός από τον κύριο φόρο την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος και πρόσθετος φόρος, ίσος με ποσοστό εξήντα τα εκατό (60%) της διαφοράς του φόρου…». Εξ άλλου, οι φόροι που επιβλήθηκαν και επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία παραπέμπουν στο κατά άρθρο 41 του ν. 1249/1982 αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων εντός των περιοχών όπου ισχύει το σύστημα αυτό (άρθρο 15 παρ. 6 ν. 1882/1990, άρθρο 24 παρ. 6 ν. 2130/1993 (Α΄ 62), άρθρο 7 παρ. 2 και 3 ν. 3634/2008 (Α΄ 9), άρθρα 31, 32 ν. 3842/2010 (Α΄ 58), άρθρο 53 ν. 4021/2011 (Α΄ 218) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 6 του ν. 2130/1993, άρθρο 4 ν. 4223/2013 (Α΄ 287)).
7. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη θεσπίστηκε αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τρόπο ώστε, βάσει προκαθορισμένων, ειδικών και πρόσφορων κριτηρίων, να προκύπτει για κάθε ακίνητο μιας περιοχής ορισμένη αξία, ανταποκρινόμενη, κατά προσέγγιση, προς την αγοραία αξία αυτού. Περαιτέρω, ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας αφ’ ενός τη μεταβλητότητα των συνθηκών της αγοράς εν γένει και της αγοράς ακινήτων ειδικότερα, οι οποίες επηρεάζουν τις αγοραίες αξίες και αφ’ ετέρου την πιθανότητα σφαλμάτων κατά τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας αυτών, εισήγαγε στο άνω σύστημα προσδιορισμού αξιών των ακινήτων συγκεκριμένη μέθοδο που διασφαλίζει τη νόμιμη αξίωση των πολιτών να καταβάλλουν φόρο, ο οποίος να αντιστοιχεί σε πραγματική και όχι σε πλασματική τους περιουσία (βλ. άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος). Συγκεκριμένα, προέβλεψε σύστημα περιοδικής ανά διετία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, βάσει του οποίου οι αντικειμενικώς καθορισθείσες φορολογητέες αξίες πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αναπροσαρμόζονται, ώστε να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στις εκάστοτε διαμορφούμενες αγοραίες αξίες. Ειδικότερα, η Διοίκηση οφείλει εντός της άνω διετούς προθεσμίας ή, πάντως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την πάροδο αυτής, να επανελέγχει τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες, σύμφωνα με τα πορίσματα των κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 επιτροπών, και να τις αναπροσαρμόζει, όπου συντρέχει λόγος. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή α) δεν προβεί στην έναρξη της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας και στην εκτίμηση, βάσει των πορισμάτων των άνω επιτροπών, περί της ανάγκης ή μη αναπροσαρμογής ή β) δεν αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες, όπου προκύπτει αναντιστοιχία αυτών προς τις αγοραίες, εντός της διετίας ή εντός εύλογου χρόνου μετά την πάροδο αυτής, παραλείπει οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982. Η άνω υποχρέωση της Διοίκησης υφίσταται ανεξαρτήτως του δικαιώματος του φορολογουμένου να αμφισβητήσει δικαστικώς την αντικειμενική αξία συγκεκριμένου ακινήτου κατά το στάδιο επιβολής του φόρου, αν θεωρεί, είτε ότι εξ αρχής αυτή δεν καθορίστηκε ορθώς, είτε ότι η αγοραία αξία του ακινήτου μειώθηκε λόγω μεταβολής των συνθηκών της αγοράς.
8. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1249/1982 εκδόθηκε σειρά προεδρικών διαταγμάτων και, ακολούθως, μετά την τροποποίηση της διάταξης αυτής με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 1828/1989, υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων ορίστηκε η έναρξη ισχύος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης κατά ζώνες, καθώς και οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών. Εξ άλλου, από το έτος 1993 και εφεξής εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του ν. 1249/1982, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 18 του ν. 1882/1990, υπουργικές αποφάσεις αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές όπου ίσχυε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. Μετά την αναπροσαρμογή του έτους 2005 που έγινε με την 1122435/3634/00ΤΥ/Δ/2005 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1982), οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόστηκαν για τελευταία φορά με την 1020564/487/ ΟΟΤΥ/Δ/2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» (Β΄ 269), με ισχύ από 1.3.2007, εκτός από τις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, οι τιμές εκκίνησης των οποίων καθορίστηκαν με τις ΠΟΛ. 1093/2013 (Β΄ 1068) με ισχύ από 1.3.2007 και ΠΟΛ. 1156/2013 (Β΄ 1627) με ισχύ από 17.3.2011, σε συμμόρφωση προς ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου. Εξ άλλου, με την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ:1200/2010 (Β΄ 2038) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν το πρώτον στο αντικειμενικό σύστημα ορισμένες περιοχές εντός 4.489 οικισμών σε διάφορους νομούς της Χώρας και καθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης με ισχύ από 1.1.2011.
9. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: από τα στοιχεία του φακέλου, αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας, προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και ιδίως από το έτος 2011, οι τιμές των ακινήτων στη Χώρα μειώνονται. Ειδικότερα, στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2012 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Η αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά των κατοικιών συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό το 2012, … Ειδικότερα, … οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 11,7% το 2012 … έναντι 5,5% το 2011, 4,7% το 2010 και 3,7% το 2009. Από την αρχή της τρέχουσας κρίσης (γ΄ τρίμηνο του 2008) έως το δ΄ τρίμηνο του 2012 η συνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων έφθασε σε ονομαστικούς όρους το 27,9%». Στην έκθεση του ίδιου για το έτος 2013 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «Στην αγορά των κατοικιών η μείωση των τιμών συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς από το 2011 και μετά. Στοιχεία που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν σωρευτικά από το 2008 (μέσο επίπεδο) έως το τελευταίο τρίμηνο του 2013 κατά 33,4%. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα κτηματομεσιτικά γραφεία δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση. … Ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει επίσης δραματική συρρίκνωση τα τελευταία έτη … Οι αγοραίες αξίες συρρικνώθηκαν περαιτέρω το 2013 με μέσο ετήσιο ρυθμό … -16,9% … Η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση. Μάλιστα, η στρέβλωση, η οποία προκαλείται από την ύπαρξη αντικειμενικών αξιών που σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. ακίνητα μεγάλου μεγέθους σε «ακριβές» περιοχές, υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας κ.α.) υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τεχνητή υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω, μη ορθολογική πλέον, συμπίεση των αξιών». Εν προκειμένω, με την από 12.11.2013 αίτηση, οι ήδη αιτούντες ζήτησαν από τη Διοίκηση να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982, προβάλλοντας ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες δεν αντιστοιχούν στις αγοραίες αξίες των ακινήτων τους. Με το 1025803/10.2.2014 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε στους αιτούντες ότι η τελευταία αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών έγινε με τη μνημονευθείσα 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ/27.2.2007 υπουργική απόφαση, η οποία βασίστηκε στις εισηγήσεις των επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982· αυτές έλαβαν υπόψη τα εμπορικά δεδομένα της αγοράς των ακινήτων που ίσχυαν εκείνη τη χρονική περίοδο για κάθε περιοχή και καθόρισαν τις τιμές με γνώμονα την προσέγγιση στις αντίστοιχες εμπορικές αξίες, όπως ήταν διαμορφωμένες στη συγκεκριμένη περιοχή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επίσης, επεσήμανε ότι οι τιμές του αντικειμενικού συστήματος δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην αγορά ακινήτων και ότι αναπροσαρμογή του συστήματος δεν γίνεται μεμονωμένα, αλλά για το σύνολο των ήδη ενταγμένων στο αντικειμενικό σύστημα περιοχών της Χώρας, αφού δοθεί εντολή από τον Υπουργό Οικονομικών. Τέλος, γνωστοποίησε στους αιτούντες ότι, στο πλαίσιο της επόμενης αναπροσαρμογής, όταν αυτή αποφασιστεί, θα εξεταστεί το θέμα της αναμόρφωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων όλων των δήμων της Χώρας με γνώμονα την προσφορότητα, την αναλογικότητα, καθώς και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Κράτους. Περαιτέρω, με το 0005418/2.6.2014 έγγραφο απόψεων προς το Δικαστήριο η Διοίκηση επάγεται τα ακόλουθα: Το έτος 2010 άρχισε η προβλεπόμενη από το ν. 1249/1982 διαδικασία για την πανελλαδική αναπροσαρμογή των αξιών με τη σύσταση επιτροπών, οι οποίες ανέλαβαν τη μελέτη και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών. Λόγω του μεγάλου όγκου της εργασίας (1.770 οικισμοί, Δήμοι και Κοινότητες) καθυστέρησε η ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών, με συνέπεια να μην έχει πλήρως ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2012, οπότε διατυπώθηκαν σχετικοί όροι στο μνημόνιο, ενώ, λόγω της ειδικής οικονομικής κατάστασης της Χώρας από το 2010 και της επακόλουθης αστάθειας στην κτηματαγορά, οι αξίες των ακινήτων υφίσταντο συνεχή μεταβολή που δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθεί στις εισηγήσεις των επιτροπών, ενόψει και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που είχε μεσολαβήσει από την έναρξη της διαδικασίας, αλλά και της έλλειψης επαρκών στοιχείων αγοραπωλησιών ακινήτων συνεπεία της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Για να επιτευχθεί η αξιόπιστη απεικόνιση των αγοραίων αξιών θα πρέπει η αγορά να βρίσκεται υπό ομαλές συνθήκες και όχι σε κρίση και να υπάρχει επαρκές και αξιόπιστο δείγμα στοιχείων αγοραπωλησιών, προϋποθέσεις που δεν ισχύουν λόγω της οικονομικής συγκυρίας και του άμεσου αντίκτυπου που αυτή είχε στην αγορά ακινήτων. Ειδικότερα, κατά τη Διοίκηση, η αστάθεια στην αγορά ακινήτων και η έλλειψη κινητικότητας έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα αγοραπωλησιών, όπως σε κανονικές συνθήκες, όπου οι τιμές διέπονται από τον κανόνα της αγοράς και της ζήτησης, η ρευστή δε και αβέβαιη αυτή κατάσταση δεν επιτρέπει την προσέγγιση των πραγματικών τιμών των ακινήτων και τον προσδιορισμό νέων περισσότερο αξιόπιστων αντικειμενικών αξιών· ως εκ τούτου, η απόπειρα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, καθίσταται επισφαλής, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην εκπληρώνεται ο στόχος της επικαιροποίησης των τιμών για αξιόπιστη και δίκαιη προσέγγιση των τιμών της αγοράς. Τούτο, κατά τη Διοίκηση, γίνεται φανερό από τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του θέματος στις δράσεις των διαδοχικών μνημονίων αμοιβαίας συναντίληψης.
10. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η Διοίκηση, παρά την υποχρέωσή της να προβεί εντός διετίας στην επανεκτίμηση των καθορισμένων το έτος 2007 αντικειμενικών αξιών, δεν προέβη εντός της ως άνω προθεσμίας στις ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των αξιών αυτών, κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982. Η δε έναρξη της διαδικασίας μόλις το έτος 2010 δεν απέληξε σε έκδοση απόφασης περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, παρά την πιθανολογούμενη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη, πτωτική μεταβολή στις αγοραίες αξίες των ακινήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αξιών αυτών και των αντικειμενικών αξιών, επί των οποίων υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία. Η αναντιστοιχία αυτή και η ανάγκη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αξίες της αγοράς αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα λεγόμενα «Μνημόνια», όπως παρατίθενται στο έγγραφο απόψεων της Διοίκησης, το πρώτο από τα οποία (Μάρτιος 2012) όρισε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2012 έπρεπε να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες, ενώ το τελευταίο (Απρίλιος 2014) καθόρισε διαδικασία ενεργειών που θα οδηγήσει τελικώς τον Ιανουάριο του 2017 σε ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προς τις αγοραίες. Παρά τη διαπίστωση αυτή, η Διοίκηση συνέχισε να εισπράττει τις υφιστάμενες κατά το χρόνο ισχύος των αντικειμενικών αξιών έτους 2007 φορολογικές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να επιβάλλει νέες, χωρίς να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες σύμφωνα με την προηγουμένως εκτιθέμενη υποχρέωσή της. Και προβάλλει μεν η Διοίκηση ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε αστάθεια στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκές και αξιόπιστο δείγμα αγοραπωλησιών που να επιτρέπει την αξιόπιστη και δίκαιη προσέγγιση των τιμών της αγοράς. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις μνημονευθείσες στην όγδοη σκέψη κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, η Διοίκηση προέβη σε ένταξη νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα (4.489 οικισμοί σε διάφορους δήμους της Χώρας) και καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε αυτές, με ισχύ από 1.1.2011, δηλαδή εν μέσω οικονομικής κρίσης, ενώ με την απόφαση ΠΟΛ. 1156/2013 προσδιόρισε τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε ζώνες της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού για την ίδια χρονική περίοδο. Η αλλεπάλληλη δε παράταση των προθεσμιών αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με τα Μνημόνια δεν αποδεικνύει αδυναμία αναπροσαρμογής αυτών, λόγω ανυπαρξίας επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων, αλλά καθυστέρηση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων για την ανεύρεση των αγοραίων τιμών των ακινήτων, καθυστέρηση η οποία, πάντως, δεν δύναται να αποβεί σε βάρος των φορολογουμένων ούτε να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη επιβολή φορολογικών βαρών βάσει αντικειμενικών αξιών που δεν ανταποκρίνονται στις αγοραίες. Τέλος, η Διοίκηση προβάλλει ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν δικαστικώς το ύψος των αντικειμενικών αξιών με την αμφισβήτηση του εκάστοτε επιβαλλόμενου φορολογικού βάρους· ωστόσο, η δυνατότητα αυτή έχει παρασχεθεί και λειτουργεί διορθωτικά εντός του συστήματος περιοδικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικώς καθοριζομένων αξιών, προκειμένου οι φορολογούμενοι να προστατευθούν είτε από λάθη είτε από απρόοπτες μεταβολές των τιμών εντός της διετούς περιόδου ισχύος αυτών. Αντίθετα, η ανωτέρω δυνατότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός του συστήματος αυτού και να μετακυλήσει στους φορολογούμενους το βάρος της διαρκούς δικαστικής αμφισβήτησης του τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας βάσης και της απόδειξης του ανεπίκαιρου των αντικειμενικών αξιών.
11. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: εν όψει των ανωτέρω, υφίσταται παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007. Η υποχρέωση δε αυτή της Διοίκησης ενεργοποιήθηκε εκ νέου με την υποβολή της από 12.11.2013 αίτησης των ήδη αιτούντων, επί της οποίας εκδόθηκε το μνημονευθέν 1025803/10.2.2014 έγγραφο.
12. Επειδή, περαιτέρω, κρίθηκαν τα ακόλουθα: στο άρθρο 95 παρ. 1 περ. α΄ του Συντάγματος ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκει η ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147) προστέθηκαν παράγραφοι 3α, 3β και 3γ στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989, ως εξής: «3α. Το δικαστήριο, αν άγεται σε ακύρωση της διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε με αίτηση ακυρώσεως λόγω πλημμέλειας που μπορεί να καλυφθεί εκ των υστέρων και εφόσον κρίνει, ενόψει της φύσης της πλημμέλειας, και της επίδρασής της στο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, ότι η ακύρωση της πράξης δεν είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για τη διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του αιτούντος, μπορεί, κατ’ εκτίμηση και των εννόμων συμφερόντων των διαδίκων, να εκδώσει προδικαστική απόφαση, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία είτε να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια ώστε να αρθεί η πλημμέλεια είτε να εκπληρώσει την οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Κανένα στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη αν προσκομισθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εντός δεκαπενθημέρου, οι λοιποί διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους επί των ενεργειών της Διοίκησης και των στοιχείων που αυτή προσκόμισε. Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, η δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που δεν έχει εκτελεστεί έως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης. 3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξης, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης. 3γ. Η διαπίστωση παρανομίας της κανονιστικής πράξης κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχό της, για λόγους αναγόμενους στην αρμοδιότητα του εκδόντος την απόφαση οργάνου και σε παράβαση ουσιώδους τύπου είναι δυνατόν να μην οδηγήσει σε ακύρωση ατομικής πράξης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει παρέλθει μακρό, ανάλογα με τις περιστάσεις, χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της κανονιστικής πράξης που ελέγχεται παρεμπιπτόντως και οι συνέπειες της παρανομίας της σε βάρος της ατομικής πράξης μπορεί να κλονίσουν την ασφάλεια του δικαίου. 3δ...». Κοινό τόπο των ρυθμίσεων αυτών αποτελεί η νομοθετική επιδίωξη για διεύρυνση των εξουσιών του ακυρωτικού δικαστή, πέραν της κατά κανόνα ισχύουσας αναδρομικής ακύρωσης της παράνομης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 3α παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων καλύψεως πλημμελειών της προσβαλλόμενης πράξης ή εκπλήρωσης της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Με την παράγραφο 3β παρέχεται η δυνατότητα στον ακυρωτικό δικαστή να περιορίσει την αναδρομικότητα των ακυρωτικών αποτελεσμάτων και να ορίσει μεταγενέστερο χρονικό σημείο έναρξης αυτών. Με την παράγραφο 3γ ορίζεται ότι η διαπίστωση τυπικών λόγων παρανομίας κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο κανονιστικής πράξης δεν άγει αναγκαίως σε ακύρωση της επ’ αυτής ερειδόμενης ατομικής. Οι ρυθμίσεις αυτές αποδίδουν, σε επίπεδο νόμου, δυνατότητες που έχει το Δικαστήριο, κατ’ ορθή ερμηνεία, απευθείας από τη μνημονευθείσα συνταγματική διάταξη (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1422/2013, 1941/2013). Κατ’ ακολουθίαν τούτου, το Δικαστήριο έχει τη συνταγματική ευχέρεια να αποκλίνει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις ειδικότερες ρυθμίσεις των ως άνω δικονομικών διατάξεων. Ειδικότερα, η ρύθμιση της περίπτωσης της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας στην παράγραφο 3α, ερμηνευόμενη εν όψει της ένταξής της στην παράγραφο αυτή και της διαδικασίας που διαγράφει (έκδοση προδικαστικής απόφασης, προθεσμία ενέργειας για τη Διοίκηση, υποβολή υπομνήματος των λοιπών διαδίκων μετά την πάροδο της προθεσμίας, νέα συζήτηση της υπόθεσης προς έκδοση της εν τέλει οριστικής απόφασης), παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο, αφού εκτιμήσει τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίσει αφ’ ενός τα έννομα συμφέροντα των λοιπών πλην της Διοίκησης διαδίκων και αφ’ ετέρου το δημόσιο συμφέρον, να διαπιστώσει, με οριστική κατά τούτο κρίση, την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, να εκδώσει προδικαστική απόφαση και να τάξει εύλογη προθεσμία στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, η συμμόρφωση της Διοίκησης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία δεν απαιτείται, σύμφωνα πάντα με ειδική κρίση του Δικαστηρίου, να αναδράμει στο χρόνο συντέλεσης της παράλειψης, αλλά μπορεί να αφορά μόνο το μέλλον. Εξ άλλου, το Δικαστήριο μπορεί να τάξει μεγαλύτερη εύλογη προθεσμία στη Διοίκηση στην εξαιρετική περίπτωση που, εκτιμώντας τις συνθήκες, κρίνει ότι το τρίμηνο δεν αποτελεί επαρκές χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.
13. Επειδή, τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαπιστωθείσα παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας θα ήταν ακυρωτέα, κατ’ αποδοχή προβαλλόμενου λόγου, και μάλιστα από το χρόνο συντέλεσης αυτής. Το Δικαστήριο όμως, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφ’ ενός τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων και αφ’ ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, έκρινε ότι, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3α του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, έπρεπε, αντί αναδρομικής ακύρωσης, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη. Έκρινε δε ότι, προς τούτο, το τρίμηνο δεν αποτελεί επαρκές χρονικό διάστημα· για το λόγο αυτό, έπρεπε να χορηγηθεί στη Διοίκηση προθεσμία έξι μηνών από την κοινοποίηση της 4003/2014 απόφασης. Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο, με την απόφαση αυτή: α) απέρριψε την αίτηση, ως προς τους αιτούντες Μιχάλη Αντωνιάδη, Περικλή Βαλλιάνο, Ειρήνη Γεωργιλή και Φίλιππο Μάνο· β) διαπίστωσε ότι η Διοίκηση έχει παραλείψει παρανόμως να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας· γ) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης· δ) έταξε στη Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης, προκειμένου να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.
14. Επειδή, η 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας επιδόθηκε στο Δημόσιο στις 20.11.2014, όπως προκύπτει από το Ε 1055/2014 αποδεικτικό της Επιμελήτριας του Δικαστηρίου Μ. Σταυροπούλου. Συνεπώς, η - κατ’ εξαίρεση παρασχεθείσα, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη - εξάμηνη προθεσμία, εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας έληξε στις 21.5.2015 (άρθρα 241 εδαφ. α΄, 243 εδαφ. β΄ Α.Κ.). Η Διοίκηση όμως δεν εξέδωσε απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ούτε μέχρι την ημερομηνία αυτή ούτε και μεταγενέστερα. Με το ΔΤΥΒ0014212ΕΞ2015/23.9.2015 έγγραφο απόψεων αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προέβη μετά την 4003/2014 απόφαση. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών) ενημέρωσε αμέσως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 1249/1982, καθώς και τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες της υπηρεσίας (τόσο σε τεχνική υποδομή όσο και σε στελέχωση) «ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου έργου εντός του στενού συγκριτικά χρονικού περιθωρίου που έθετε η απόφαση του ΣτΕ». Στη συνέχεια, παρατίθενται τα προβλήματα που αφορούσαν τόσο στο χρονικό πλαίσιο δράσης (εξάμηνη προθεσμία), το οποίο θεωρήθηκε ότι δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, δεδομένου του όγκου εργασίας, που συνίσταται σε κατάρτιση πινάκων τιμών για 6.456 οικισμούς και 10.232 ζώνες τιμών, με τους αντίστοιχους συντελεστές αυξομείωσής τους, όσο και σε τεχνικούς περιορισμούς, καθώς, λόγω της ειδικής οικονομικής κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στη Χώρα από το έτος 2010 και των συνεπειών της και στην κτηματαγορά, οι αξίες των ακινήτων υφίσταντο συνεχή μεταβολή και δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν στις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών, αφενός λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων αγοραπωλησιών ακινήτων και αφετέρου λόγω της αστάθειάς τους. Ακολούθως, και μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, κρίθηκε ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν καθίστατο δυνατή με τη διαδικασία που προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία και, για το λόγο αυτό, εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, δυνατότητα αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών με άλλη διαδικασία, χωρίς τις εισηγήσεις των επιτροπών, ήτοι με γενικευμένους κανόνες, βασιζόμενη στη συλλογή, μελέτη, επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Πλην, και η συντομότερη αυτή διαδικασία παρουσίασε προβλήματα τόσο στη συγκέντρωση και επεξεργασία όσο και στην αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, καθώς τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τα συμπεράσματα επ’ αυτών για τις περισσότερες περιοχές της Χώρας πολλές φορές ήταν αντιφατικά και αντικρουόμενα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων που θα ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και θα αποτελούσαν ασφαλή βάση για την προσέγγιση των πραγματικών αξιών των ακινήτων. Κατόπιν τούτων, θεωρήθηκε ότι η απόπειρα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών καθίσταται επισφαλής, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος για μεγαλύτερη στρέβλωση παρά για πιστότερη προσέγγιση των τιμών της αγοράς. Εν τέλει, εκφράστηκαν επιφυλάξεις κατά την τελευταία σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία και η αρμόδια υπηρεσία τέθηκε σε αναμονή σχετικών οδηγιών. Πέραν τούτων, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα (από την ανάληψη της νέας κυβέρνησης τον Φεβρουάριο 2015 και μετά) η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ήταν σε διαρκή κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, ακολούθησε η προκήρυξη και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος, η σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης και στη συνέχεια η προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών. Επισημαίνεται ότι η ακολουθία των πολιτικών αυτών εξελίξεων και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων μηνών είχαν ως αποτέλεσμα το πάγωμα όλων των σχετικών ενεργειών». Τέλος, ζητείται από το Δικαστήριο παράταση της προθεσμίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, μέχρι το τέλος του 2016, «διότι είναι ανέφικτη η αναπροσαρμογή υπό τις παρούσες συνθήκες, σε σύντομο χρονικό διάστημα», αλλά και διότι υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης, σύμφωνα με την περίπτωση 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015, να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με στόχο την εναρμόνισή τους με τις τιμές της αγοράς, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, προκειμένου να εφαρμοστούν τον Ιανουάριο του 2017, ενώ τονίζεται και το ζήτημα «των σοβαρών δημοσιονομικών επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει η μη χορήγηση από το ΣτΕ σχετικής παράτασης». Το αίτημα τούτο υποβλήθηκε και προφορικά από την εκπρόσωπο του Δημοσίου στο ακροατήριο.
15. Επειδή, στην Παράγραφο Γ «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του Μνημονίου Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), ορίζεται, στο Κεφάλαιο 2.2 «Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής» ότι «iii. ... Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) … η) ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων» και ότι «v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομικών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο (βασικό παραδοτέο)».
16. Επειδή, το μνημονευθέν στη δέκατη τέταρτη σκέψη αίτημα του Δημοσίου προς το Δικαστήριο για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέχρι το τέλος του 2016, πρέπει να απορριφθεί. Πρώτον, διότι δυνατότητα παράτασης της ταχθείσας, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989, προθεσμίας (η οποία μάλιστα εν προκειμένω ορίστηκε εξάμηνη αντί τρίμηνης) για την εκπλήρωση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, δεν είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή· δεύτερον, διότι ο ν. 4336/2015 είναι στοιχείο μεταγενέστερο της 21ης.5.2015 (οπότε έληξε η προθεσμία εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας, κατά τα εκτεθέντα στη δέκατη τέταρτη σκέψη) και, κατ’ αρχήν, δεν είναι ληπτέος υπόψη· τρίτον, διότι, εν πάση περιπτώσει, η παράταση αυτή δεν ενδείκνυται να χορηγηθεί: α) ενόψει όσων εκτέθηκαν στη δέκατη σκέψη, β) ενόψει του ότι προσκομίστηκε από το Δημόσιο σχέδιο νομοσχεδίου, με τις διατάξεις του οποίου καθορίζονται μεταβατικές τιμές προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και, ειδικότερα, νέες τιμές ζώνης και νέοι συντελεστές εμπορικότητας, γεγονός που υποδηλώνει την, κατ’ αρχήν, δυνατότητα συμμόρφωσης προς την 4003/2014 απόφαση του Δικαστηρίου· το νομοσχέδιο όμως τούτο δεν προωθήθηκε προς ψήφιση, γ) ενόψει του ότι Διοίκηση έχει υπόψη της, όπως προκύπτει από τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4336/2015, ότι, έως τον Οκτώβριο του 2015, ήταν πιθανή η αναθεώρηση των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα. Κατόπιν τούτων, η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας πρέπει να ακυρωθεί. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Κ. Κουσούλης, ο οποίος διατύπωσε την εξής γνώμη: όπως κρίθηκε με την 4003/2014 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου (σκέψη 14) το Δικαστήριο έχει τη συνταγματική ευχέρεια να αποκλίνει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις ειδικότερες ρυθμίσεις των δικονομικών διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4274/2014, με το οποίο προστέθηκαν παράγραφοι 3α, 3β και 3γ στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989. Η ευχέρεια αυτή περιλαμβάνει και τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να παρατείνει, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, την βάσει των ανωτέρω διατάξεων αρχικώς ταχθείσα στη Διοίκηση προθεσμία προκειμένου αυτή να προβεί σε συγκεκριμένη οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Στην εν προκειμένω περίπτωση συντρέχουν, κατά τη γνώμη αυτή, οι εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες επιβάλλουν την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31.12.2016, όπως αιτείται το Δημόσιο με το ΑΤΝΕΔΕ 0014581 ΕΞ2015/29.9.2015 έγγραφό του προς το Δικαστήριο. Ειδικότερα ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, η αναπροσαρμογή του οποίου συνιστά σύνθετο τεχνικό ζήτημα, αποτελεί, με χρήση διαφόρων επιμέρους συντελεστών, τη βάση υπολογισμού σειράς φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες συνιστούν αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση των θεμελιωδών κρατικών σκοπών. Η επιτέλεση των σκοπών αυτών, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση έχει η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα προστασία των οικονομικά αδύνατων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην παρούσα παρατεταμένη περίοδο μείζονος –εθνικής- οικονομικής κρίσης. Επομένως, κατά την ίδια γνώμη, επιβάλλεται η χορήγηση νέας προθεσμίας στη Διοίκηση μέχρι 31.12.2016 προκειμένου να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας.
17. Επειδή, με τη μνημονευθείσα στη δωδέκατη σκέψη διάταξη της παρ. 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 δόθηκε η δυνατότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό προϋποθέσεις τις οποίες το ίδιο σταθμίζει, να αποκλίνει, σε εξαιρετικές πάντως περιπτώσεις, από τον κανόνα της αναδρομικής ακύρωσης και να καθορίσει μεταγενέστερο χρόνο επέλευσης των συνεπειών της ακύρωσης (Σ.τ.Ε. 4741/2014 Ολομ., 2287/2015 Ολομ., 2288/2015 Ολομ.). Η δυνατότητα δε αυτή του Δικαστηρίου υπάρχει και επί παραλείψεων οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης.
18. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης (βλ. κυρίως όγδοη, ένατη, δέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη, δέκατη πέμπτη και δέκατη έκτη σκέψεις) και σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, ιδίως δε την ύπαρξη έντονου δημόσιου συμφέροντος, συνισταμένου στην, κατά το δυνατόν, αποφυγή αιφνίδιας διακύμανσης των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει ως εξής: η ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας πρέπει, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, να μην αναδράμει στο χρόνο συντέλεσής της, αλλά στις 21.5.2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε, κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει την απόφαση αυτή. Συνεπώς, η ουσιαστική ισχύς της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση σε συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση πρέπει να αναδράμει στις 21.5.2015. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος ……………, ο οποίος διατύπωσε την εξής γνώμη: σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλλει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της έναντι όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική, είτε πρόκειται για ατομική πράξη. Η μετάθεση του χρόνου ακύρωσης μιας κανονιστικής πράξης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που συντελέστηκε αφ’ ενός δεν βρίσκει έρεισμα στα άρθρα 1 του ν. 3900/2010 και 50 παρ. 1 του π.δ. 18/1989, αφ’ ετέρου, και προεχόντως, αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και διατάξεις, όπως ειδικότερα εκτίθεται κατωτέρω: τη διατύπωση με δικαστική απόφαση, κανόνων γενικής εφαρμογής, επιτακτικών ή απαγορευτικών, αποκλείει πρωτίστως η αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 του Συντάγματος) που αποτελεί ειδικότερη έκφανση της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής του Κράτους Δικαίου· διότι, βάσει της αρχής αυτής, τέτοιοι κανόνες θεσπίζονται μόνο από τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας ή, κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως νόμου, από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, όχι δε από τα όργανα της δικαστικής εξουσίας (δικαστήρια), των οποίων το έργο, κατά το άρθρο 87 παρ. 1 του Συντάγματος, συνίσταται στην απονομή της δικαιοσύνης, στην επίλυση δηλαδή διαφορών μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων (του Κράτους συμπεριλαμβανομένου) με έκδοση αποφάσεως ισχυούσης μεταξύ των μερών. Περαιτέρω, ο περιορισμός της χρονικής εκτάσεως των αποτελεσμάτων του ακυρωτικού αποτελέσματος κανονιστικής πράξης συνιστά στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Μειοψήφησε επίσης ο Σύμβουλος ………………, κατά τη γνώμη του οποίου η ακύρωση της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας πρέπει να αναδράμει στις 14.12.2015, δηλαδή την προηγούμενη της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Δέχεται την αίτηση ως προς τους αιτούντες 2η, 4η, 6ο, 7ο, 8η, 9η, 11η, 12ο και 13ο.
Ακυρώνει την παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.
Ορίζει χρόνο έναρξης της ουσιαστικής ισχύος της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση την 21η Μαΐου 2015.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους αιτούντες 2η, 4η, 6ο, 7ο, 8η, 9η, 11η, 12ο και 13ο.
Επιβάλλει στους αιτούντες 1o, 3o, 5η και 10ου.
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων 2ης, 4ης, 6ου, 7ου, 8ης, 9ης, 11ης, 12ου και 13ου, που ανέρχεται σε χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Αρχή
 9 Προδικαστικό ερώτημα μετα την 79/2015 απόφαση του Δ.Πρωτ. Χαλκίδας
8/10/2015
Προδικαστικό ερώτημα μετα την 79/2015 απόφαση του Δ.Πρωτ. Χαλκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Α'
---------------

Παράκληση στην απάντηση να αναφέρεται ο αριθμός της καταθέσεως και το όνομα του βοηθού εισηγητή εφόσον αναγράφεται τούτο.

Αριθ. καταθέσεως: 2079/2015
Ο Πρόεδρος του Α' Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Λαμβάνοντας υπ’όψιν:
α) Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 και τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989,
β) Την από 2-10-2013 κατατεθείσα, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, προσφυγή της Γιαννούλας Αποστόλου κατά της με αριθ.2901/ΚΥ/2013 απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΟΓΑ.
και γ) Την επί της ανωτέρω προσφυγής εκδοθείσα απόφαση με αριθμό 79/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία διατυπώνεται το εξής προδικαστικό ερώτημα: Εάν η διάταξη του άρθρου 41 παρ.4 του ν.4075/2012, σύμφωνα με την οποία « Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 (Α15), με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν.3518/2006 (Α272) καταργούνται. Οι εκκρεμείς υποθέσεις κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2458/1997, όπως ισχύουν μετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο» είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ε.Σ.Δ.Α. όπως παρατίθενται στο σκεπτικό της.
Ορίζει δικάσιμο την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., στην πενταμελή σύνθεση του Τμήματος και εισηγητή την Πάρεδρο κα Ζιάμου Θεοδώρα.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στην εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της πράξης αυτής : 1) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) με την παράκληση να διαβιβάσει μέσα σε 30 ημέρες, στον Εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και 2) στην ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ.

Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 29/9/2015
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας

Ν. Σακελλαρίου      Β. Ραφαηλάκη

Κοινοποίηση:
1) Την κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Αθήνα, 29/09/2015
Η Γραμματέας του Α΄ Τμήματος
Αρχή
 10 Προδικαστικό ερώτημα μετά την 78/2015 απόφαση του Δ.Πρωτ. Χαλκίδας
8/10/2015
Προδικαστικό ερώτημα μετά την 78/2015 απόφαση του Δ.Πρωτ. Χαλκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Α'
---------------
Παράκληση στην απάντηση να αναφέρεται ο αριθμός της καταθέσεως και το όνομα του βοηθού εισηγητή εφόσον αναγράφεται τούτο.
Αριθ. καταθέσεως: 2077/2015

Ο Πρόεδρος του Α' Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Λαμβάνοντας υπ’όψιν:
α) Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 και τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989,
β) Την από 18-10-2013 κατατεθείσα, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, προσφυγή της ΄Αννας Φαλκονάκη κατά της με αριθ.2451/ΚΥ/2013 απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΟΓΑ.
και γ) Την επί της ανωτέρω προσφυγής εκδοθείσα απόφαση με αριθμό 78/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία διατυπώνεται το εξής προδικαστικό ερώτημα: Εάν η διάταξη του άρθρου 41 παρ.4 του ν.4075/2012, σύμφωνα με την οποία « Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 (Α15), με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν.3518/2006 (Α272) καταργούνται. Οι εκκρεμείς υποθέσεις κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2458/1997, όπως ισχύουν μετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο» είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ε.Σ.Δ.Α. που παρατίθενται στο σκεπτικό της.
Ορίζει δικάσιμο την Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., στην πενταμελή σύνθεση του Τμήματος και εισηγητή την Πάρεδρο κα Ζιάμου Θεοδώρα.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στην εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της πράξης αυτής: 1) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) με την παράκληση να διαβιβάσει μέσα σε 30 ημέρες, στον Εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και 2) στην ΑΝΝΑ ΦΑΛΚΟΝΑΚΗ.
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 29/9/2015
Ο Πρόεδρος    Η Γραμματέας
Ν. Σακελλαρίου    Β. Ραφαηλάκη
Κοινοποίηση:
1) Την κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Αθήνα, 29/09/2015
Η Γραμματέας του Α΄ Τμήματος
Αρχή
 
   © ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 2006 - 2014